ખાનગી મેઘ જમાવટ

ખાનગી ક્લાઉડ ડિપ્લોયમેન્ટ:

● ગ્રાહકોની ખાનગી ક્લાઉડ સ્પેસ પર OWON ના ક્લાઉડ સર્વર પ્રોગ્રામનો ઉપયોગ કરે છે

● ગ્રાહકને બેક-એન્ડ મેનેજમેન્ટ પ્લેટફોર્મ સોંપો

● ક્લાઉડ સર્વર પ્રોગ્રામ અને APP અપડેટ અને જાળવણી

વોટ્સએપ ઓનલાઈન ચેટ!